Polski Angielski Niemiecki Czeski

Konkurs Fotograficzny

Konkurs Fotograficzny Print
Foto Klub Kudowa ogłasza konkurs fotograficzny pt. „Kudowa jakiej nie znamy”.

Regulamin konkursu fotograficznego
„Kudowa jakiej nie znamy”

I. Przepisy ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Foto Klub Kudowa.
2. Celem konkursu jest:
- upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki,
- ukazywanie walorów miasta Kudowy-Zdroju, przy pomocy fotograficznych środków wyrazu i pełnej dowolności interpretacyjnej.
3. W konkursie może brać udział każda osoba za wyjątkiem członków Foto Klubu Kudowa.
4. Dostarczenie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych
w niniejszym regulaminie.

II. Przepisy dotyczące prac

1. Każdy uczestnik może dostarczyć maksymalnie 5 fotografii.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z konkursu prac o niskiej jakości technicznej.
3. Fotografie należy nadsyłać na maila fotoklub.kudowa@gmail.com lub dostarczać osobiście do siedziby Organizatora: DPT „Cyganeria”, ul. 1 Maja 29, 57-350 Kudowa-Zdrój.
4. Fotografie dostarczone w formacie cyfrowym powinny spełniać następujące warunki:
a. minimalna rozdzielczość zdjęcia - 2048 px na krótszym boku,
b. zdjęcie nie może przekraczać 10 Mb
5. Prace dostarczone na nośnikach powinny zawierać plik tekstowy z następującymi danymi: imieniem i nazwiskiem autora, opisem (tytułem) zdjęcia. Każde ze zdjęć powinno być oznaczone w sposób łatwy do identyfikacji z odpowiednim opisem.
6. Do koperty z nośnikami z dopiskiem Konkurs fotograficzny „Kudowa jakiej nie znamy” należy włożyć oznaczoną pracę (prace) oraz drugą zaklejoną kopertę, oznaczoną na zewnątrz imieniem i nazwiskiem, która zawierać będzie w środku informacje z następującymi danymi, identyfikującymi autora: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, telefon, wykaz nadesłanych prac z oraz następującą, podpisaną klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu Fotograficznego „Kudowa jakiej nie znamy” w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). Poprzez dostarczenie zdjęć na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora prawo do wykorzystania fotografii w publikacjach oraz stronach internetowych Organizatora.”
7. Osoby niepełnoletnie dołączają w zaklejonej kopercie pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Konkursie. Jednocześnie rodzice lub opiekunowie podpisują, wraz z biorącym udział w Konkursie, oświadczenie, o którym mowa w pkt. II. 6.
8. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie publikowane, ani nie brały udziału w żadnym innym konkursie.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających wymienionych wyżej wymogów oraz odbiegających od tematyki konkursu.
10. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie.
11. Konkurs trwa od 01.07.2011 do 09.09.2011r.
12. Fotografie dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
13. Organizator powołuje jury Konkursu.
14. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc
ex aequo.
15. Wyniki Konkursu zostaną podane na stronie internetowej Organizatora.
16. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród rzeczowych nastąpi w dniu 22.09.2011 r. Zwycięzcy i wyróżnieni otrzymają listowne zawiadomienie.

III. Wykorzystanie prac nadesłanych na konkurs

1. Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na Konkurs prac (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) w publikacjach, na stronach internetowych miasta Kudowy-Zdroju a także do wielokrotnej ekspozycji prac dostarczonych na Konkurs w różnych miejscach.
2. Organizator uzyskuje prawo do wielokrotnego umieszczania prac dostarczonych na Konkurs (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na wydawanych przez siebie materiałach.
3. Uprawnienia, o których mowa powyżej przysługują Organizatorowi nieodpłatnie, na podstawie oświadczeń złożonych przez autorów zdjęć, a wymaganych w pkt. II. 6 niniejszego regulaminu.


IV. Nagrody

1. Organizator przewiduje nagrody za I, II, III, IV i V miejsce.
2. Za zajęcie I miejsca : Nagroda pieniężna w wysokości 350 zł, aparat fotograficzny (Nikon Coolpix L23+etui+ karat SD 4GB), wycieczkę dla dwóch osób oraz zestaw gadżetów.
3. Za zajęcie II miejsca : Nagroda pieniężna w wysokości 250 zł, voucher dla dwóch osób do Rancho Montana w Kudowie-Zdroju oraz zestaw gadżetów.
4. Za zajęcie III miejsca : Nagroda pieniężna w wysokości 150 zł, voucher dla dwóch osób do Parku Linowego w Kudowie-Zdroju oraz zestaw gadżetów.
5. Za zajęcie IV i V miejsca : voucher dla dwóch osób do SPA oraz zestaw gadżetów.
6. Nagroda specjalna – puchar oraz zestaw gadżetów - za Najlepsze Zdjęcie Konkursowe.

REGULAMIN DO POBRANIA

 

Organizator:
Foto Klub Kudowa

Współorganizator:
Referat promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju
Miejska Biblioteka Publiczna
Dom Pracy Twórczej "Cyganeria"

 

Konkurs fotograficzny

Sponsorzy nagród:

Patronat medialny:

 

Galeria zdjęć

Ostatnie aktualności

Wszystkie aktualności

Pogoda w regionie

copyrights © 2010 - Wszelkie prawa zastrzeżone. design: Encja.com

encja.com parp

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013